สื่อ รองผู้อำนวยการสูงสุดทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
แท๊ก
ค้นหา

หลักการพยากรณ์อากาศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

19042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเช้าตอน2

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 09.30 - 10.30 น. ตอนที่ 1 สะเต็มศึกษาคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา 10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3 การระบุปัญหา ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 13.30 - 15.00น. ตอนที่ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

โรงเรียนดีที่บ้านดง

 • 1 กรกฎาคม 2023

โรงเรียนวัดบ้านดง จ.พิษณุโลก

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 2 การตอบสนองต่อแสง น้ำ และอากาศ

การประเมินประสิทธิภาพของสถานศึกษาด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (รศ.ดร. ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การประเมินประสิทธิภาพของสถานศึกษาด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (รศ.ดร. ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์)

ถอดบทเรียนผลการประเมิน นร นานาชาติ สู่การพัฒนาเด็กไทย 2/3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ถอดบทเรียนผลการประเมิน นร นานาชาติ สู่การพัฒนาเด็กไทย 2/3

Google Docs

 • 1 กรกฎาคม 2023

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -สร้างเอกสารด้วย Google Docs -พิมพ์ด้วยเสียง -แทรกตาราง -ทำงานร่วมกันด้วย Google Docs

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ขอนแก่น4)

 • 1 กรกฎาคม 2023

กระบวนการเรียนการสอนระบบเปิด(กิติพศ พลพิรา ผอ.สพป.ขอนแก่น4)

ภาษาต่างประเทศ_1.3_ครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ตอน 1

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาต่างประเทศ_1.3_ครูประเสริฐ_ตอน 1 ออกอากาศวันที่ 16 มค 58

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

 • 1 กรกฎาคม 2023

สมาธิเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ Ph.D)

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การเร่งรัดใช้ใช้งบประมาณประจำปี 2559(11/04/56

ภาษาไทย ป.1 การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอู

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาไทย ป.1 การอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระอู

Configure Web Listeners

 • 1 กรกฎาคม 2023

อบรม Windows 2008 Server สทร.

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 4 แรงและการเคล่ือนที่

 • 1 กรกฎาคม 2023

การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 4 แรงและการเคล่ือนที่

งานวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจาก TDRI

 • 1 กรกฎาคม 2023

งานวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจาก TDRI

The Food Group (ต1.3 ป.4/1 ต3.1 ป.4/1)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาอังกฤษ ป.4

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา(TDRI)

แถลงข่าว สพฐ. / คลิปข่าวทั่วไป

การบอกระยะเวลา (ค2.1 ป.4/3)

 • 1 กรกฎาคม 2023

คณิตศาสตร์ ป.4

ภาษาต่างประเทศ ต 1.2 ครูอรษา เณรตาต้อง

 • 1 กรกฎาคม 2023

ภาษาต่างประเทศ_1.2_ครูอรษา ออกอากาศวันที่ 12 มค 58

26042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่าย

 • 1 กรกฎาคม 2023

09.30 - 10.30 น. ตอนที่ 1 สะเต็มศึกษาคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา 10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3 การระบุปัญหา ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา