การประชุมทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
หมวดหมู่ย่อย
แท๊ก
ค้นหา

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

 • 8 กุมภาพันธ์ 2024

[ย้อนหลัง] การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปี พ.ศ.2567

การประชุม

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

 • 25 ตุลาคม 2023

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

การประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

 • 1 กรกฎาคม 2023

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

2.การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • 1 กรกฎาคม 2023

การประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 7

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้าตอน2

 • 1 กรกฎาคม 2023

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 09.30 - 10.30 น. ตอนที่ 1 สะเต็มศึกษาคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา 10.30 - 12.00 น. ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอนที่ 3 การระบุปัญหา ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 13.30 - 15.00 น. ตอนที่ 5 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 3

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

 • 1 กรกฎาคม 2023

เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

พิธมอบโล่ อปท. และบรรยายพิเศษ รมต.

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

การประชุม

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

5.การดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม.

 • 1 กรกฎาคม 2023

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม. การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 5

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

จุดเน้นด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ (รองฯ โรจนะ กฤษเจริญ)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ (รองฯ โรจนะ กฤษเจริญ) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

 • 1 กรกฎาคม 2023

5.รมว ศธ พร้อมคณะ ร่วมตอบข้อซักถาม การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ

3. Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

1.การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

4.แนะนำใช้สื่อการสอน eDLTV DLIT Obec Channel Youtube

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560