การประชุมทั้งหมด

สื่อการสอนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ เรียนได้จากทุกที่ มีให้พร้อม ครบทุกวิชา

เรียงตาม
หมวดหมู่ย่อย
แท๊ก
ค้นหา

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

 • 25 ตุลาคม 2023

ชี้แจงการประเมินผลโครงการในระบบ eMENSCR

การประชุมทางไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

 • 1 กรกฎาคม 2023

4. กรอบข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ผอ. สพค

2.การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 7

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

1.การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

 • 1 กรกฎาคม 2023

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์ New DLTV ระดับอนุบาล

 • 1 กรกฎาคม 2023

การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์ New DLTV ระดับก่อนประถมศึกษา สามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ http://www.dlthailand.com/dltvkd

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

 • 1 กรกฎาคม 2023

การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำห้องและสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 5

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การบริจาคเงินเข้ากองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 1 กรกฎาคม 2023

การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์ เรื่อง การบริจาคเงินเข้ากองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 6

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

การประชุมทางไกล

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส)

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน (รองฯ อ่องจิต เมธยะประภาส) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

 • 1 กรกฎาคม 2023

ปิดประชุม (นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล)

การประชุมทางไกล

พิธมอบโล่ อปท. และบรรยายพิเศษ รมต.

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

เลขาธิการบรรยายพิเศษ

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 8

 • 1 กรกฎาคม 2023

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศร

 • 1 กรกฎาคม 2023

จุดเน้นด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองฯ รัตนา ศรีเหรัญ) การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4