• รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  43  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶ สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ตอน เชื่อมั่น...ครูลูกกอล์ฟ ▶ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2 ▶ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี / สพป.สระบุรี เขต 2 ▶ กิจกรรมทำสีเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู อุบล สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ ตอน ครูดีศรีแม่มูล / สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

  45  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶โครงการพระราชดำริ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ 1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะตามข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ 3. การรับสมัครนักเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 ▶แจ้งข้อราชการ 1. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2. ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 3. เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน หัวใจเล่าเรื่อง 4. OPEN HOUSE เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่ในรั้วสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. 38

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้

  90  0 

  สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2559 และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2561 และ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดรับลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th รอบใหม่ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร คุณครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยเน้นโรงเรียนที่ยังไม่มีครูมาลงทะเบียนอบรมโปรแกรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นนี้ คือการให้โอกาสนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิมอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามความสมัครใจ นักเรียนต้องไม่ถูกกดดันให้ย้ายโรงเรียนหรือให้เรียนต่อนอกระบบ ต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่ออย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และโรงเรียนจะต้องปรับปรุงเนื้อหาเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้ครอบคลุม 6 มิติของเพศวิถีศึกษา คือ พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เรื่องของพฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ

 • งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"

  73  0 

  งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" ณ หอประชุมคุรุสภา

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

  136  0 

  ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงป่าตอง ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญ วันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” - ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ▶ แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - สพฐ. กับการติดตามและประเมินผล สพท. ปี 2562 : 2563 - การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ------------------------------------------------------------------------------------------ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

  63  0 

  กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ - My Free Time การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 - สพม. 32 องค์กรยุคใหม่สร้างเด็กไทยสู่สากล สพม. เขต 32 - องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษา ภายใต้ร่มพระบารมีในหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูล - กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก สพป.นครนายก - ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูรำพึง ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ ตอนที่มีชื่อว่า “ครู มิใช่ผู้รับจ้างสอน” ----------------------------------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "