• สพฐ.นิวส์ - การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

  304  0 

  สพฐ.นิวส์ - การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 • สพฐ.นิวส์ - MOU อบรมครูด้วยระบบทางไกล

  311  0 

  "คุณหญิงโค้ดดิ้ง" มอบนโยบาย ในพิธีลงนามความร่วมมือ "การอบรมครูด้วยระบบทางไกล"

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้

  352  0 

  สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2559 และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2561 และ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดรับลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th รอบใหม่ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร คุณครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยเน้นโรงเรียนที่ยังไม่มีครูมาลงทะเบียนอบรมโปรแกรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นนี้ คือการให้โอกาสนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิมอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามความสมัครใจ นักเรียนต้องไม่ถูกกดดันให้ย้ายโรงเรียนหรือให้เรียนต่อนอกระบบ ต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่ออย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และโรงเรียนจะต้องปรับปรุงเนื้อหาเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้ครอบคลุม 6 มิติของเพศวิถีศึกษา คือ พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เรื่องของพฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. อบรม “รองผอ.เขตพื้นที่ 294 ราย ก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานจริง”

  344  0 

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมนะคะว่า โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยน ผู้นำต้องเปลี่ยนโลก และพูดเกี่ยวกับความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาครู ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามรับชมข่าวสารของ สพฐ. ได้ที่ - www.obectv.tv - www.facebook.com/obectvonline - www.youtube.com/obectvonline

 • สพฐ.นิวส์ - นร.ไทยทีมชาติ คว้าเหรียญทอง ROV ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

  341  0 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายชานนท์ เกตุการ หรือน้องตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV (MOBILE) ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และภาษา โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ต่อไป

 • สพฐ.นิวส์ - สุดยอด! รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย คว้า 7 รางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลี

  330  0 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ที่ได้คิดค้น เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน “Seoul International Inventions Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัล รวม 7 โครงงาน ดังนี้ค่ะ รางวัล Special award for innovation 1 รางวัล ได้แก่ โครงงาน ปุ๋ยอัดเม็ดยับยั้งวัชพืช รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ โครงงานชื่อ เครื่องลดปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบในน้ำทิ้งจากครัวเรือน รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ โครงงานรับเบอร์บอร์ดวัสดุทดแทนแผ่นไม้จากเปลือกลูกยางพารา โครงงาน เครื่องบำบัดน้ำเสียนาโนซิงด์ออกไซด์ และโครงงาน การผลิตซองใส่ยาจากองค์ประกอบของต้นกล้วย และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ โครงงาน การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว และโครงงาน รถเข็นซื้อของอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เด็กนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ

หมวดหมู่

สื่อวิดีโอยอดฮิต