สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การกำหนดแนวทาง (Road map) ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กฯ

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมวันที่ 30 กรกฎาคม 57

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )