การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 , 6 , 7

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 , 6 , 7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )