รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 22/2561 (วันที่ 30 มิถุนายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ ▶การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (DLTV : BBL) โรงเรียนบ้านบัววัด / สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ▶ทวิศึกษา ทางเลือกใหม่ สายอาชีพ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร / สพม. 41 ▶เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก / สพป.เชียงราย เขต 1 ▶โครงการซัมซุง SMART LEARNING CENTER : ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ / สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ▶It coffee me การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )