OBEC TV 1

Sub title

07/08/2019 10:56:05

tanawitpatam

โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป.สุรินทร์เขต ๑ กำลังรับชม ภาพและเสียงชัดเจนครับ

07/08/2019 11:10:38

ATTACK

โรงเรียนบ้านน้ำยาง สพป.พิษณุโลก เขต ๒ กำลังรับชมครับ

07/08/2019 11:11:32

ATCHARAPORN

โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป.ยโสธร เขต 1 กำลังรับชมคะ

07/08/2019 11:12:06

watbankru419

โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป.สท.2 กำลังรับชมอยู่ครับ

07/08/2019 11:16:42

PROBOON

โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพปงอำนาจเจริญกำลังรับชม

14/08/2019 07:45:41

64020191

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป.สุโขทัย เขต 2 กำลังรอรับชมอยู่ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562
08:00ภาษาไทย ป.5 : เครื่องหมายวรรคตอน (2)
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Giving advice
10:00คณิตศาสตร์ ป.5 : ชนิดของรูปสามเหลี่ยม(ตอนที่ 1)
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ
12:00Rerun : พุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 32
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ตอนฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม ตอนที่ 4 และ ตอนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3
13:30ชีววิทยา : ตอนการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex-influenced, Sex-limited และยีนแบบโครโมโซมเพศ (Sex-linked gene) และตอนTestcross Backcross และ Reciprocal Cross
14:30ผลงานหนังสั้นของนักเรียน
15:00Rerun : พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 32

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ