OBEC TV จำนวนคนดู    2   คน

26/08/2018 09:45:08

bankoodyai school

โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังรับชม สัญญาณชัดเจนครับ

26/08/2018 09:48:42

Nittaya

คณะครู โรงเรียนวัดสนามช้าง ฉะเชิงเทรา สพป. ฉช2 กำลังรับชมอยู่ค่ะ

26/08/2018 10:04:40

3930100587719

คณะครูโรงเรียนวัดดอนะม่วง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กำลังรับชมค่ะ

26/08/2018 10:13:14

Boosabong

คณะครู รร.ป่าตาวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป.ยส.2 ค่ะ

26/08/2018 11:07:24

chindanai53

ร.ร.บ้านหัวฝาย ร.ร.บ้านแสนสุข ร.ร.บ้านซำพราว ร.ร.บ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต 2 รับชมอยู่ครับ

26/08/2018 11:33:45

กุลชญา กันธิยาใจ

โรงเรียนบ้านทาน กำลังรับชมภาพชัดเจนดี แต่เสียงเบาค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 กันยายน 2561
08:00ภาษาไทย ป.6 : รามเกียรติ์ ตอนที่2
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Asking For Help
10:00คณิตศาสตร์ ป.4 : การบวก ลบ คูณ หารระคน
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : แรงลัพธ์
12:00หนังสั้น : คนไม่เอาถ่าน,สายธารแห่งรักษ์,ขยะสังคมและสืบทอด
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 11-12
13:30ชีววิทยา ม.ปลาย : กลุ่มแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ,Multiple Alleles และพอลิยีน
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ
16:00ฟิสิกส์ ม.ปลาย : ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก,การแทรกสอดของแสง

ไม่พบข้อมูล